Contribuții ale doctrinei și jurisprudenței constituționale la construcția principiilor proporționalității și egalității

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

For the Romanian law system, the jurisprudence does not have the quality of formal source of the law. However, the legal reality, viewed from the historical perspective, has demonstrated the essential role of the judicial practice in interpreting and applying the law, in building argumentative practices, in clarifying the will of the legislator and in discovering the less obvious meanings of the legal norms, and not least in unifying the thought. and legal practice. Therefore the case law, together with the doctrine, is an important component of the Romanian law system.

Based on these considerations, in this study we aim to highlight some aspects of constitutional jurisprudence. We emphasize its contribution to the emergence and development of the constitutionality control of laws as well as to the building of principles of law. We analyze in particular the role of judicial practice in constructing the principle of proportionality in the constitutional law of the principle of equality and the interference between the principle of proportionality and the principle of equality. In this sense, we support the role of the jurisprudence not only in the correct interpretation and application of the constitutional norms but also in their construction, in discovering the normative meanings that exist most often only implicitly in the formal expression of the normative law of the constitutional principles mentioned above. In this way the case law in constitutional matters is not limited only to the interpretation by classical methods of the norms of the Fundamental Law but it has an important contribution to the clarification and construction of some principles of the law, to the constitutionalization of the entire legislative system and of the judicial practice from all the courts.

Keywords:

Romanian law system, Fundamental Law, constitutional jurisprudence, principle of proportionality, principle of equality

REZUMAT

Pentru sistemul de drept român jurisprudența nu are calitatea de izvor formal al dreptului. Cu toate acestea, realitatea juridică, privită și din perspectivă istorică a demonstrat rolul esențial al practicii judiciare în interpretarea și aplicarea legii, la edificarea practicilor argumentative, la clarificarea voinței legiuitorului și descoperirea sensurilor mai puțin evidente ale normelor juridice și nu în ultimul rând, la unificarea gândirii și practicii juridice. De aceea jurisprudența, alături de doctrină este o componentă importantă a sistemului de drept român.

Pornind de la aceste considerente, în acest studiu ne propunem să evidențiem câteva aspecte ale rolului jurisprudenței constituționale în conturarea și, chiar, în dezvoltarea unor principii ale dreptului. Subliniem îndeosebi, contribuția acesteia la apariția și dezvoltarea controlului de constituționalitate al legilor precum și la edificarea unor principii ale dreptului. Analizăm cu precădere rolul practicii judiciare la construcția principiului proporționalității în dreptul constituțional, al principiul egalității și interferența dintre principiul proporționalității și principiul egalității. În acest sens, susținem rolul jurisprudenței nu numai la corecta interpretare și aplicare a normelor constituționale dar și la construcția acestora, la descoperirea sensurilor normative existente de cele mai multe ori doar implicit în expresia formală a normei de drept a principiilor constituționale mai sus amintite. Prin aceasta, jurisprudența în materie constituțională nu se rezumă doar la interpretarea după metode clasice a normelor Legii fundamentale ci are o contribuție importantă la clarificarea și construcția unor principii ale dreptului, la constituționalizarea întregului sistem legislativ și a practicii judiciare de la toate instanțele judecătorești.

Legislaţie relevantă: Constituția României, art. 146
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare