Metode juridice de cercetare în administraţie

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

Applied research and the use of legal research methods in the field of public administration is particularly valuable, even if it is and represents the attribute of bodies with jurisdictional activity.

The analysis of public policies and the evaluation of programs and projects in the field of public administration are still new issues, and the reluctance and lack of interest of those in charge of administration, lead as we have noticed to a misapplication of general principles of public administration, misapplication and misinterpretation of norms in the field, as well as the appearance of problems arising during the exercise of the prerogatives of the administration itself.

Thus, even if the public administration tries to separate itself from the main branch – law – we must not omit the fact that these two areas are and remain inextricably linked with public policies.

Therefore, both public administration staff and policy analysts should have a general understanding of legal research techniques and tools to understand their responsibilities and understand how to change policies.

Thus, in our paper we aim to present the importance of legal research techniques in the field of public management and public policy analysis.

Keywords:

legal, administration, research, quantitative, qualitative, analysis

REZUMAT

Cercetarea aplicată şi utilizarea metodelor juridice de cercetare în domeniul administraţiei publice este deosebit de valoaroasă, chiar dacă aceasta este şi reprezintă atributul organelor cu activitate jurisdicţională.

Analiza politicilor publice şi evaluarea programelor şi proiectelor din domeniul administraţiei publice sunt încă aspecte noi, iar reticenţa şi lipsa de interes a celor însărcinaţi cu administraţia, conduc după cum am observat la o defectuoasă aplicare a principiilor generale ale administraţiei pubice, aplicarea şi interpretarea greşită a normelor în domeniu, precum şi la apariţia problemelor ivite în cursul exercitării prerogativelor de administrare propriu-zisă.

Astfel, chiar dacă administraţia publică încearcă să se separe de ramura principală – dreptul – trebuie să nu omitem faptul că aceste două domenii sunt şi rămân indisolubil legate alături de politicile publice.

Prin urmare, atât întreg personalul din domemiul administraţiei publice, cât şi analiştii politici ar trebui să aibă o înţelegere generală a tehnicilor şi instrumentelor de cercetare legale pentru a înţelege atribuţiile şi pentru a înţelege modul în care schimbă politicile.

Ne propunem astfel, ca în cadrul lucrării noastre să prezentăm importanţa tehnicilor de cercetare juridică în domeniul managementului public şi al analizei politicilor publice.

Legislaţie relevantă:  – 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare