Obligarea statului la restituirea cheltuielilor de judecată în cazul erorilor judiciare

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

There are many cases in which the criminal action is initiated ex officio, for crimes in which there are no injured individuals. Some cases are finalized through acquittal solutions, after which the state would be obliged to answer patrimonially for the damages caused by judicial errors, according to the constitutional provisions. Part of these damages consist of legal expenses, which include attorney’s fees, travel and accommodation expenses, the value of expertise and other evidence etc.

The Criminal Procedure Code explicitly refers only to situations in which there was a custodial measure that was subsequently declared illegal or if the acquittal occurred following a retrial of the case, after the annulment or annulment of the conviction for a new or recently discovered fact which proves that a judicial error has occurred.

Judicial practice has been controversial regarding these limitations, including decisions of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice.

The situation was similar regarding the granting of compensation in the case of persons acquitted in both procedural phases or on appeal, without having been deprived of liberty. It was reasoned that the Criminal Procedure Code does not refer to situations of this nature, that the state is not a party to the process and is not responsible for the activity of the prosecutors, that they are independent regarding the adoption of solutions etc.

Through these interpretations, the constitutional provisions, the regulations regarding the bearing of legal expenses and the establishment of tortious liability in accordance with civil law were ignored.

The last decision of the Constitutional Court established that the provisions of the Constitution and the international conventions prevail with regard to the granting of compensation, no legal restriction contrary to the Constitution being possible. Although it was decided only on the unconstitutionality of an article, the reasoning of the decision is conclusive for all situations in which damages for judicial errors are requested.

The High Court of Cassation and Justice complied with this interpretation in the decisions given by the civil section and the Complet for resolving some legal issues.

Keywords:

judicial error, obliging the state to pay compensation, legal expenses, civil tort liability

REZUMAT

Există numeroase cauze în care acţiunea penală se pune în mișcare din oficiu, pentru infracţiuni în care nu există persoane fizice prejudiciate. Unele cazuri sunt finalizate prin soluţii de achitare, în urma cărora statul ar fi obligat să răspundă patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, conform prevederilor constituţionale. O parte din aceste prejudicii constau în cheltuieli judiciare, în care se includ onorarii avocaţiale, cheltuieli de deplasare și cazare, contravaloarea expertizelor și a altor mijloace de probă etc.

Codul de procedură penală se referă în mod explicit numai la situaţiile în care a existat o măsură privativă de libertate care a fost declarată ulterior nelegală sau dacă achitarea a intervenit în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedește că s-a produs o eroare judiciară.

Practica judiciară a fost controversată în privinţa acestor limitări, inclusiv în deciziile Curţii Constituţionale și ale Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie.

Situaţia a fost similară în privinţa acordării despăgubirilor în cazul persoanelor achitate în ambele faze procesuale sau în apel, fără să fi fost private de libertate. S-a motivat că în Codul de procedură penală nu se face referire la situaţiile de această natură, că statul nu este parte în proces și nu răspunde pentru activitatea procurorilor, că aceștia sunt independenţi cu privire la adoptarea unor soluţii etc.

Prin aceste interpretări au fost ignorate prevederile constituţionale, reglementările referitoare la suportarea cheltuielilor judiciare și stabilirea răspunderii delictuale în conformitate cu legislaţia civilă.

Ultima decizie a Curţii Constituţionale a stabilit că în privinţa acordării despăgubirilor prevalează prevederile din Constituţie și din convenţiile internaţionale, nefiind posibilă nicio restricţionare legală contrară Constituţiei. Deși s-a decis numai în privinţa neconstituţionalităţii unui articol, motivarea deciziei este concludentă pentru toate situaţiile în care se solicită despăgubiri pentru erori judiciare.

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie s-a conformat acestei interpretări în deciziile date de secţia civilă și de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 538, art. 539
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare