Opinii cu privire la căsătoria dintre un bărbat și o femeie în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The study resumes a previously approached topic, including in the pages of the journal Pandectele Române, that relating to the interpretation of art. 48(1) of the Constitution. With Decision no. 580/2016 and no. 539/2018, the Constitutional Court made a restrictive interpretation of the text, in the sense that it only considers marriage between a man and a woman. The interpretation of the Constitutional Court formalizes a doctrinal thesis expressed at the beginning of the 20th century and perpetuated until the adoption of the current Civil Code, given that the regulations in the field did not expressly provide for the requirement that future spouses be of a different biological sex. The study is not a plea for same-sex marriage. On the contrary, it is intended to be a contribution to the awareness of the need to review art. 48 (1) of the Constitution, so as to eliminate the equivocation surrounding the prohibition of marriages between same-sex persons in Romania. The interpretation of the Constitutional Court transfers the issue of sexual differentiation of future spouses from the competence of the constitutional legislature to that of the constitutional dispute court. I consider that the initiatives to revise the provisions of art. 48(1) of the Constitution will not be stopped as a result of this interpretation and, at the same time, it is possible that the case law of the Constitutional Court may be reconsidered, in order to harmonize with the evolution of the case law of the E.C.H.R. regarding the protection of the right to respect for private and family life of some people, the legislative changes in many states of the world regarding the regulation of same-sex marriages and the generic reference of the constitutional text to “spouses”.

Keywords:

marriage, spouses, future spouses, sexual differentiation, religious marriage

REZUMAT

Studiul reia o temă abordată anterior, inclusiv în paginile Revistei Pandectele Române, aceea referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) din Constituţie. Cu Decizia nr. 580/2016 și nr. 539/2018, Curtea Constituţională a realizat o interpretare restrictivă a textului, în sensul că acesta are în vedere doar căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Interpretarea Curţii Constituţionale oficializează o teză doctrinară exprimată la începutul Secolului al XX-lea și perpetuată până la adoptarea actualului Cod civil, în condiţiile în care reglementările din domeniu nu au prevăzut expres condiţia ca viitorii soţi să fie de sex biologic diferit. Studiul nu este o pledoarie pentru căsătoria dintre persoane de același sex. Dimpotrivă, se dorește a fi o contribuţie la conștientizarea necesităţii revizuirii art. 48 alin. (1) din Constituţie, astfel încât să fie eliminat echivocul care planează asupra prohibirii în România a căsătoriilor dintre persoane de același sex. Interpretarea Curţii Constituţionale translatează problema diferenţierii sexuale a viitorilor soţi din competenţa legiuitorului constituţional în cea a instanţei de contencios constituţional. Apreciez că iniţiativele de revizuire a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) din Constituţie nu vor fi stopate urmare acestei interpretări și, în același timp, este posibil ca jurisprudenţa Curţii Constituţionale să fie reconsiderată, pentru a fi în acord cu evoluţia jurisprudenţei C.E.D.O. cu privire la protecţia dreptului la respectarea vieţii private și de familie a unor persoane, a modificărilor legislative din numeroase state ale lumii cu privire la reglementarea căsătoriilor între persoane de același sex și cu referirea generică a textului constituţional la „soţi”.

Legislaţie relevantă: Constituţia României, art. 48 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare