Principiul comportamentului constituțional loial aplicat în activitatea Parlamentului și a Guvernului – aspecte de jurisprudență constituțională

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The supremacy of the Constitution would remain a mere theoretical matter if there were no adequate guarantees. Undeniably, constitutional justice and its particular form, the constitutionality control of laws, represent the main guarantee of the supremacy of the Constitution, as it is also expressly stipulated in the Fundamental Law of Romania.

The obligation of the authorities, namely the parliament and the executive to have a constitutionally loyal behavior was stipulated for the first time in the jurisprudence of the French Constitutional Council, which is the constitutional court of France. This obligation is found in the powers that state authorities have to interpret and apply constitutional norms. It is not limited only to the simple requirement of legality of the acts and dispositions of the rulers, that is, to the formal observance of the law.

In our opinion, the preoccupation of the political class and the state authorities in the current period, in relation to the current content of the Fundamental Law, should also be oriented towards its correct interpretation and application and respect for the democratic purpose of the constitutional institutions.

For the consolidation of the rule of law in Romania, even in the current normative form of the Constitution, it is necessary that the political formations, especially those that hold the power, all the state authorities act or exercise their powers within the limits of a loyal constitutional behavior that implies respect for the meaning and the democratic meanings of the Constitution, the Christian Orthodox traditions and values of the Romanian people, the rights and dignity of the person.

In this study we analyze doctrinal and jurisprudential aspects of the issue of resolving conflicts of a constitutional nature by state authorities and the concept of loyal constitutional behavior.

Keywords:

Supremacy of the Constitution, excess power, conflicts of a constitutional nature/constitutional loyalty, guarantees of the obligation of constitutional loyalty

REZUMAT

Supremația Constituției ar rămâne o simplă chestiune teoretică dacă nu ar exista garanțiile adecvate. Incontestabil, justiția constituțională și forma ei particulară, controlul de constituționalitate al legilor, reprezintă principala garanție a supremației Constituției, așa cum de altfel se  stipulează și în mod expres în Legea fundamentală a României.

Obligația autorităților, respectiv a parlamentului și executivului de a avea un comportament constituțional loial a fost pentru prima data stipulată în jurisprudența Consiliului Constituțional Francez, care este instanța constituțională a Franței. Această obligație este regăsită în atribuțiile pe care le au autoritățile statului de a interpreta și aplica normele constituționale. Ea nu se reduce numai la simpla cerință de legalitate a actelor și dispozițiilor guvernanților, adică la respectarea formală a legii.

În opinia noastră, preocuparea clasei politice și a autorităților statului în perioada actuală, în raport de conținutul actual al Legii fundamentale, ar trebui orientat și în direcția interpretării și aplicării corecte a acesteia și respectarea finalității democratice a instituțiilor constituționale Pentru consolidarea statului de drept în România, chiar și în actuala formă normativă a Constituției este necesar ca formațiunile politice, cu deosebire cele care dețin puterea, toate autoritățile statului să acționeze sau să-și exercite atribuțiile în limitele unui comportament constituțional loial ce implică respectarea sensului și semnificațiilor democratice ale Constituției, a tradițiilor și valorilor creștin ortodoxe ale poporului Român, a drepturilor și demnității persoanei.

În acest studiu analizăm aspecte de doctrină și de jurisprudență a problematicii soluționării conflictelor de natură constituțională dinte autoritățile statului și a conceptului de comportament constituțional loial.

Legislaţie relevantă: Constituția României 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare