Punerea în mișcare a acțiunii penale

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

The criminal trial represents the activity through which the facts that constitute crimes are ascertained in a timely and concrete manner, thus making it possible to establish the criminal liability of the guilty person on a procedural path that includes the criminal investigation, the preliminary chamber, the trial and the execution of the criminal court decisions. Each procedural stage regulates a distinct phase of examining or solving the problems, being adopted the solutions based on which depends the legality of the further development of the criminal trial.

The criminal investigation (as regulated by the provisions of art. 285-341 Code of Criminal Procedure) includes a set of procedural activities that establish in all aspects the legal framework for carrying out and respecting the provisions that guarantee finding out the truth.

In order to achieve the objectives of the criminal investigation, the criminal investigation bodies have the obligation to search and collect the data or information regarding the existence of crimes, to identify their authors, to collect and administer the evidence that proves the existence of a fact provided for by the criminal law, factual circumstances on which depends the law enforcement or any element necessary for a fair resolution of the case. Carrying out these activities does not absolutely lead to the passage to another stage of the criminal investigation except under the condition that there is evidence based on which it follows with certainty that a person haș committed a crime and there are no cases that prevent the initiation or exercise the criminal action, provided by art. 16 paragraph (1) Criminal Procedure Code. The new stage of criminal investigation materializes through the criminal action as a distinctly regulated procedure in terms of rights and obligations, as well as the procedural means that precede the criminal prosecution of persons with regard to whom there is evidence that they have committed acts provided for by the criminal law.

Keywords:

process, criminal, action, prosecutor, defendant, evidence, obligation

REZUMAT

Procesul penal reprezintă activitatea prin care se asigură constatarea la timp și în mod concret a faptelor care constituie infracțiuni fiind astfel posibilă stabilirea răspunderii penale a persoanei vinovate pe un parcurs procedural care cuprinde urmărirea penală, camera preliminară, judecata și punerea în executare a hotărârilor judecătorești penale. Fiecare etapă procesuală reglementează o fază distinctă în care sunt examinate, rezolvate și adoptate soluții de care depinde legalitatea desfășurării în continuare a procesului penal.

Faza de urmărire penală are un caracter obligatoriu și un conținut complex care cuprinde ansamblul activităților derulate de organele de urmărire penală în scopul strângerii probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, identificarea infractorilor și stabilirea răspunderii penale sau civile a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea lor în judecată.

Urmărirea penală (astfel cum este reglementată prin dispozițiile art. 285-341 C. pr. pen.) cuprinde un ansamblu de activități procedurale care stabilesc sub toate aspectele cadrul legal de derulare și respectare a dispozițiilor care garantează aflarea adevărului. Pentru realizarea obiectivelor urmăririi penale, organele de cercetare penală au obligația de a căuta și strânge datele ori informațiile cu privire la existența infracțiunilor, de a identifica pe autorii acestora, să colecteze și să administreze probele care dovedesc existența unei fapte prevăzută de legea penală, împrejurări de fapt de care depinde aplicarea legii sau orice elemente necesare unei juste soluționări a cauzei. Efectuarea acestor activități nu conduce în mod absolut la trecerea într-o altă etapă a urmăririi penale decât sub condiția faptului existenței unor probe din care rezultă cu certitudine că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute de art. 16 alin. (1) C. pr. pen. Această nouă etapă a urmăririi penale se materializează prin acțiunea penală ca procedură distinct reglementată sub aspectul drepturilor și obligațiilor, precum și a mijloacelor procesuale care premerg tragerea la răspundere penală a persoanelor cu privire la care există probe că au comis fapte prevăzute de legea penală.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 7, art. 14 alin. (1), art. 16, art. 309 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare