Regimul conflictual al delictelor constând în concurenţă neloială şi acte care îngrădesc libera concurenţă

Numărul 2 Anul 2020
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

With the clear purpose of increasing the predictability of awards rendered in private international law litigations, of facilitating the free movement of awards and of discouraging the forum shopping phenomenon in the process of determining jurisdiction, the European legislator has adopted several uniform instruments, which are applicable to Member States. One of these instruments is Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), which solves, in a uniform manner for the Member States, conflict of laws arisen in connection to legal relations based on torts or legal facts, regardless of the state where the litigation is started. The conflict of laws solutions in these cases are taken out of the sovereignty of the national legislators and, by way of giving up such sovereignty, the states take part in a unique regulating system in the common market.

This article analyzes the conflict of laws rules applicable to a particular type of tort, namely tort consisting of acts of unfair competition and acts restricting free competition. Rome II Regulation sets forth a set of rules for solving conflict of laws which, considering the specificity of the legal relations at hand, have the purpose of ensuring a certain level of protection. More specifically, the conflict of laws solutions protect, on the one hand, the competitors active on a particular market (the horizontal level of the rules protecting competition) and, on the other hand, the consumers, as well as the public at large (the vertical level of the rules protecting competition).

Keywords:

private international law litigations, jurisdiction, forum shopping, conflict of laws, competition

REZUMAT

În scopul sporirii previzibilităţii hotărârilor pronunţate în litigii de drept internaţional privat, al facilitării liberei circulaţii a hotărârilor şi al descurajării fenomenului de forum shopping în procesul de atribuire a competenţei jurisdicţionale, legiuitorul european a adoptat o serie de instrumente uniforme aplicabile statelor membre. Unul dintre acestea este Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale, supranumit Roma II, care soluţionează, de o manieră unitară pentru statele membre, conflictele de legi născute în legătură cu raporturi juridice bazate pe delicte sau fapte juridice licite, indiferent de statul ale cărui instanţe sunt sesizate. Soluţiile conflictuale în aceste domenii sunt scoase de sub suveranitatea legiuitorilor naţionali şi, printr-o renunţare a statelor membre la suveranitate, acestea participă la un sistem uniform de reglementare în cadrul pieţei comune.

Acest articol analizează normele conflictuale speciale aplicabile unui anumit tip de delict civil, şi anume delictul constând în acte de concurenţă neloială şi acte care îngrădesc libera concurenţă. Regulamentul Roma II propune o serie de reguli de soluţionare a conflictelor de legi care, având în vedere specificul raporturilor juridice în care apar, urmăresc să asigure un anumit grad de protecţie. Mai exact, soluţiile conflictuale protejează, pe de o parte, concurenţii care activează pe o piaţă (dimensiunea orizontală a regulilor privind protecţia concurenţei), iar pe de altă parte, consumatorii, precum şi publicul în general (dimensiunea verticală a regulilor de ocrotire a concurenţei).

Legislaţie relevantă: litigii de drept internaţional privat, competenţă jurisdicţională, forum shopping, conflicte de legi, concurenţă Regulamentul (CE) nr. 864/2007; Legea nr. 11/1991; Legea nr. 21/1996
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare