Reincriminarea faptei constând în reținerea sau încasarea și neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

As is known, by art. 6 of Law nr. 241/2005 for preventing and combating tax evasion was criminalized the act of withholding and not paying, intentionally, within a period exceeding 30 days from the due date, the amounts representing taxes or contributions with withholding at source. Until the entry into force of this normative act, such an act was regulated in a slightly different form, being sanctioned only contravention, in art. 13 para. (1) letter e) of Law nr. 87/1994 to combat tax evasion.

Law no. 241/2005 on preventing and combating tax evasion entered into force on August 26, 2005, when Law no. 87/1994 to combat tax evasion was revoked.

 Considering that neither in the content of art. 6 of Law nr. 241/2005 nor in other incidental normative acts is defined the expression taxes or contributions with withholding at source, by the Decision of the Constitutional Court nr. 363 of 7 May 2015 upheld the exception of unconstitutionality of the provisions of this legal text. On August 21, 2015, art. 6 of Law nr. 241/2005 was repealed, given that our legislator did not bring this text of law into line with the constitutional requirements established by the Constitutional Court within the deadline of 45 days from the date of publication of the Constitutional Court’s Decision in the Official Gazette of Romania. Thus, the act provided by art. 6 of Law nr. 241/2005 was decriminalized as a result of the Decision of the Constitutional Court nr. 363 of 7 May 2015.

From the moment of this decision of the constitutional court until the end of 2021, the legislative body considered that it is not a priority to reconcile the text declared unconstitutional with the requirements imposed by the constitutional court, and, subsequently, that it is not necessary to recriminalize conduct that had previously been criminally sanctioned by the provisions of art. 6 of Law nr. 241/2005. Thus, the act provided by art. 6 of Law nr. 241/2005 remained out of criminal protection for more than 6 years, until, through Emergency Ordinance no. 130/2021, which entered into force on December 18, 2021, the Government decided to take the initiative and come to the aid of Parliament, criminalizing the withholding or collection and non-payment of withholding taxes and contributions starting with March 1, 2022. Through this article we intend to make an analysis of this new incrimination norm, which reproduces in a slightly modified form the provisions of art. 6 of Law nr. 241/2005, so that the new criminalisation complies with the constitutionality requirements imposed by the Constitutional Court.

Keywords:

tax evasion, withholding and non-payment, collection and non-payment, taxes, contributions

REZUMAT

După cum se cunoaște, prin art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale a fost incriminată fapta persoanei de a reține și a nu vărsa, cu intenție, într-un termen care depășește 30 de zile de la scadență, sumele reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă. Până la intrarea în vigoare a acestui act normativ, o astfel de faptă era reglementată într-o formă ușor diferită, fiind sancționată doar contravențional, în art. 13 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale a intrat în vigoare la data de 26 august 2005, dată de la care a fost abrogată Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Având în vedere că nici în conținutul art. 6 din Legea nr. 241/2005 și nici în cuprinsul altor acte normative incidente nu este definită expresia impozite sau contribuții cu reținere la sursă, prin Decizia Curții Constituționale nr. 363 din 7 mai 2015 a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor acestui text de lege. În data de 21 august 2015, art. 6 din Legea nr. 241/2005 a fost abrogat, având în vedere că legiuitorul nostru nu a pus acest text de lege în acord cu exigențele de constituționalitate stabilite de Curtea Constituțională în termenul limită de 45 de zile de la data publicării Deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României. Astfel, fapta prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 a fost dezincriminată ca efect al Deciziei Curții Constituționale nr. 363 din 7 mai 2015.

De la momentul pronunțării acestei decizii a instanței de contencios constituțional și până la sfârșitul anului 2021, organul legislativ a considerat că nu reprezintă o prioritate punerea în acord a textului declarat neconstituțional cu exigențele impuse de instanța de contencios constituțional, iar, ulterior, că nu se impune reincriminarea conduitei care fusese anterior sancționată penal prin dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005. Astfel, fapta prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 a rămas în afara protecției penale mai bine de 6 ani, până când, prin Ordonanța de urgență nr. 130/2021, intrată în vigoare la data de 18 decembrie 2021, Guvernul a decis să ia inițiativa și să sară în ajutorul Parlamentului, incriminând reținerea sau încasarea și neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă începând cu data de 1 martie 2022. Prin acest articol ne propunem să facem o analiză a acestei noi norme de incriminare, care reia într-o formă ușor modificată prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2005, astfel încât noua incriminare să respecte cerințele de constituționalitate impuse de Curtea Constituțională.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 241/2005, art. 61, O.U.G. nr. 130/2021
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare