Revizuirea hotărârii civile ca urmare a unei soluționări amiabile – inclusiv în ipoteza unei declarații unilaterale – survenite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Argumente de lege ferenda

Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The article discusses the issue of reviewing civil judgments following an amicable settlement, including the case of a unilateral declaration at the European Court of Human Rights, given that there is a clear difference between the provisions of the Criminal Procedure Code and those of the Civil Procedure Code in the sense that, while the criminal procedure expressly provides for the possibility of review even in case of an amicable settlement before the ECHR, the civil procedure yet does not contain such an express provision specific to this mechanism.

Emphasizing the doctrinal tendency that more and more cases are being proposed for amicable settlement by the European Court of Human Rights itself, the authors present the mechanism of the amicable settlement before the European Court of Human Rights, the requirements of observing the principle of the legality of appeals, the specific review in the Civil Procedure Code, and in the end pleads for a legislative change in our domestic law, taking into account the purpose of ensuring a better observance of the principle restitutio in integrum.

Keywords:

European Court of Human Rights, amicable settlement, review, civil procedure, restitutio in integrum

REZUMAT

Articolul dezbate problema revizuirii hotărârii civile ca urmare a unei soluționări amiabile, inclusiv în ipoteza unei declarații unilaterale, survenite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în condițiile în care există o diferență remarcabilă între dispozițiile din Codul de procedură penală și cele din Codul de procedură civilă în sensul că în timp ce procedura penală prevede expres posibilitatea revizuirii inclusiv în cazul soluționării amiabile pe rolul CEDO, totuși procedura civilă nu conține o astfel de dispoziție expresă specifică acestui mecanism.

Subliniind tendința evidențiată de doctrină potrivit căreia din ce în ce mai multe cauze ajung să fie propuse spre soluționare amiabilă de chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului, autorii prezintă mecanismul soluționării amiabile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, cerințele respectării principiului legalității căilor de atac, revizuirea specifică din Codul de procedură civilă, iar la final pledează pentru o modificare legislativă în dreptul nostru intern, având în vedere scopul de a se asigura o mai bună respectare a principiului restitutio in integrum.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 509 alin. (1) pct. 10, C. pr. pen., art. 465 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare