Suveranitatea naţională și puterea de stat. Este necesară o lege a suveranităţii naţionale?

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

From the terminological point of view, but with different implications and content from a conceptual point of view, the doctrine uses the notions of popular sovereignty, national sovereignty and state sovereignty. The sovereignty of the people represents the right of the people to decide on their fate, to establish the political line of the state and the composition of its organs and to control their activity. Ideally, in the society where state power truly belongs to the entire people, the sovereignty of the people is identified with the sovereignty of the state.

National sovereignty is based on the sociological idea of a nation considered as a legal entity that has its own will, distinct from that of the people who temporarily compose it at the present time, a will that is expressed through the representatives of the nation designated by electoral procedures.

State sovereignty is one of the general features of power and the state and implicitly one of the constitutive elements of the state. In this sense, sovereignty is the right of the state to decide freely in everything that means internal and external politics.

An initiative group developed a legislative project entitled, „Sovereignty Law – Law to protect the superior and sovereign interest of the Romanian people and citizens,” following the popular legislative initiative procedure. The draft law was rejected by Parliament but, in our opinion, it generates important doctrinal consequences regarding the concept of national sovereignty.

In this study we analyze the legal content of the concepts of national sovereignty and state power, and present arguments for the need for a unified law of national sovereignty.

Keywords:

national sovereignty, state power, state characters and attributes, Law of National Sovereignty

REZUMAT

Din punct de vedere terminologic, dar cu implicaţii și conţinut diferit din punct de vedere conceptual, în doctrină se utilizează noţiunile de suveranitate populară, suveranitate naţională și suveranitate de stat. Suveranitatea poporului reprezintă dreptul poporului de a decide asupra sorţii sale, de a stabili linia politică a statului și alcătuirea organelor lui și de a controla activitatea
acestora. În mod ideal, în societatea în care puterea de stat aparţine în mod real întregului popor, suveranitatea poporului se identifică cu suveranitatea de stat.

Suveranitatea naţională se fundamentează pe ideea sociologică de naţiune considerată ca persoană juridică ce dispune de o voinţă proprie, distinctă de cea a persoanelor care o compun temporar la timpul prezent, voinţă care se exprimă prin reprezentanţii naţiunii desemnaţi prin proceduri electorale.

Suveranitatea de stat este una din trăsăturile generale ale puterii și a statului și implicit unul din elementele constitutive ale statului. În această accepţiune, suveranitatea este dreptul statului de a decide liber în tot ceea ce înseamnă politică internă și politică externă.

Un grup de iniţiativă, a elaborat un proiect legislativ intitulat, „Legea suveranităţii – Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetăţeanului român, „urmând procedura iniţiativei legislative populare. Proiectul de lege a fost respins de Parlament dar, în opinia noastră, dar acesta generează importante consecinţe doctrinare privind conceptul de suveranitate naţională.

În acest studiu analizăm conţinutul juridic al conceptelor de suveranitate naţională și putere de stat, și expunem argumente pentru necesitatea uni legi a suveranităţii naţionale.

Legislaţie relevantă: Constituţia României
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare