Unele consideraţii privind bunurile și dreptul de proprietate în contextul noilor tehnologii. Privire specială asupra bunurilor digitale

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

Property, approached from an economic standpoint, preceded its legal regulation, which means that it is not law that creates property, but rather the role of the legislature is to protect, to create the legal conditions for its exercise, for observing the prerogatives belonging to the owner with regard to his property.

There is an indissoluble link between legal rules and economic and social reality, in the sense that law must continuously adapt to its context of application. As such, especially lately, under the influence of technical progress, the emergence of new technologies and the strong digitalization of society, law has been often called upon to create the framework, the legal conditions in which such new tools are created and used, the primary purpose being, in the end, the protection of legal subjects in the exercise of their subjective rights.

Property rights and, in general, real rights cannot be conceived in the absence of their object, because they are exercised directly by their holder over goods, without the intervention of another person. For this reason, it is necessary, in the context of this paper, to analyze the goods, especially viewed as an object of property rights, highlighting the specific characteristics of incorporeal goods.

Keywords:

digital goods, incorporeal goods, property right, new technologies

REZUMAT

Proprietatea, abordată din punct de vedere economic, a precedat reglementării sale legale, ceea ce înseamnă că nu dreptul creează proprietatea, ci mai degrabă rolul legiuitorului este de a proteja, de a crea condiţiile legale pentru exercitarea acesteia, pentru respectarea prerogativelor ce aparţin proprietarului în legătură cu bunul său.

Între normele juridice și realitatea economică și socială există o indisolubilă legătură, în sensul că dreptul trebuie să se adapteze continuu la contextul său de aplicare. Ca atare, mai ales în ultima perioadă de timp, sub influenţa progresului tehnic, a apariţiilor noilor tehnologii și a digitalizării accentuate a societăţii, dreptul este chemat adesea să creeze cadrul, condiţiile legale în care astfel de noi instrumente să fie create și folosite, scopul primordial fiind, în cele din urmă, protejarea subiectelor de drept în exercitarea drepturilor subiective ce le aparţin.

Dreptul de proprietate și, în general, drepturile reale nu pot fi concepute în absenţa obiectului lor, deoarece se exercită direct de către titularul lor asupra unui bun, fără intervenţia unei alte persoane. Din acest considerent, se impune, în contextul prezentei lucrări, și analiza bunurilor, în special privite ca obiect al dreptului de proprietate, cu evidenţierea caracteristicilor specifice bunurilor necorporale.

Legislaţie relevantă:  C. civ., art. 535, art. 542
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare