Antinomie legislativă – Precizări privind competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţie publică

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

Ensuring a legal framework necessary to purchase goods, services and works in conditions of economic and social efficiency based on principles of good practice has seen a continuous debate from the regulation of the way of public procurement, the procedures for awarding public procurement contracts and organization of solution contests, the specific tools and techniques that can be used for awarding public procurement contracts, as well as certain specific aspects related to the execution of public procurement contracts. The present research analyzes, some regulations that have developed a non-unitary practice at the level of national courts through the different approach of the provisions of art. IV point 1 of Law no. 208/2022, the content of art. 53 para. (1) from Law no. 101/2016, the text thus approved in concrete application resulted in the creation of a legislative antinomy, which can be resolved based on the lex posteriori derogating lex priori rule, by capitalizing on the last express will of the legislator. Thus the High Court of Cassation and Jusice, by
Decision no. 11/2023 initiates in the background of the problem the unraveling of a rarely encountered issue, namely the legislative antinomy.

The antinomy was corrected by Law no. 75/2023 regarding the approval of the Government’s Emergency Ordinance no. 26/2022 for the modification and completion of some normative acts in the field of public investments, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 276 of April 3, 2023, in the sense of the unification of the rules of jurisdiction and the establishment of jurisdiction in favor of the administrative and fiscal litigation section of the court in the district of which the headquarters of the contracting authority is located or in the district where the applicant’s registered office/domicile is located.

Keywords:

antinomy, legal framework, rules of jurisdiction, fiscal litigation

REZUMAT

Asigurarea unui cadru legal necesar achiziţionării de bunuri, servicii și lucrări în condiţii de eficienţă economică și socială bazată pe principii de bună practică a cunoscut o dezbatere continuă începând cu reglementarea modalităţilor de achiziţie publică, procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică și organizarea concursurilor de soluţii, instrumentelor și tehnicilor specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum și anumite aspecte specifice legate de executarea contractelor de achiziţie publică. Prezentul studiu analizează, unele reglementări care au dezvoltat o practică neunitară la nivelul instanţelor naţionale prin abordarea diferită a dispoziţiilor art. IV pct. 1 din Legea nr. 208/2022, a conţinutului art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, textul astfel aprobat, în aplicarea concretă având ca rezultat crearea unei antinomii legislative, care poate fi soluţionată pe baza regulii lex posterior derogat legi priori, prin valorificarea ultimei voinţe exprese a legiuitorului. Astfel, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, prin Decizia nr. 11/2023 ne iniţiază în problematica dezlegării unei probleme rar întâlnite, și anume antinomia legislativă.

Antinomia a fost corectată prin Legea nr. 75/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 3 aprilie 2023, în sensul unificării regulilor de competenţă și al stabilirii competenţei în favoarea secţiei de contencios administrativ și fiscal a judecătoriei în circumscripţia căreia se află sediul autorităţii contractante sau în judeţul în care se află sediul/domiciliul solicitantului.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 101/2016, art. 53, Legea nr. 208/2022, C. pr. civ., art. 24 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare