Aspecte teoretice și practice în evaluarea salariaţilor în perioada de probă

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

Although not performed according to special rigorous rules, the evaluation of the employee during the trial period is essentially an assessment of professional suitability, in relation to the profile of the ideal candidate established for the position, the main purpose of the evaluation being to determine whether he has the knowledge, skills and behaviours desired by the organization. A simplified evaluation of the employee’s activity takes place during the trial period, the employer deepening in a real work environment the aspects analyzed only virtually in the recruitment and selection procedure. The evaluation of the employee during the trial period gives an increased freedom to the employer in the absence of excessive formalistic requirements, protecting him from major legal risks. The employer, in turn, can self-assess his own needs during this period and may decide to terminate the employment contract for reasons that relate to the business and the role of the position held by the new employee in the future of the organization, without relating to the employee. Similar rights to assess compatibility and common interests belong to the employee who has the opportunity to assess the organization, his own compatibility and desire for integration. What is certain is that the trial period within the individual employment contract gives the parties, in principle, the comfort that the mere desire to renounce the employment contract during the trial period is necessary and sufficient to lead to its termination.

Keywords:

professional evaluation, professional suitability, trial period, notification, pregnancy

REZUMAT

Deși nu se realizează după rigori speciale, evaluarea salariatului în perioada de probă reprezintă în esenţă o evaluare privind corespunderea profesională, în raport cu profilul candidatului ideal stabilit pentru postul respectiv, scopul principal al evaluării fiind de a stabili dacă acesta deţine cunoștinţele, abilităţile și manifestă comportamentele dorite de organizaţie. În perioada de probă are loc o evaluare simplificată a activităţii salariatului, angajatorul aprofundând în mediu real de lucru aspectele analizate doar virtual în procedura de recrutare și selecţie. Evaluarea salariatului în perioada de probă conferă o libertate sporită angajatorului în lipsa unor cerinţe formaliste excesive, ferindu-l de riscuri legale majore. Angajatorul, la rândul său își poate autoevalua propriile nevoi în această perioadă și poate decide încetarea contractului de muncă din motive care se referă inclusiv la afacere și la rolul postului ocupat de proaspătul salariat în viitorul organizaţiei, fără legătură cu persoana salariatului. Drepturi similare de apreciere a compatibilităţii și intereselor comune revin și salariatului care are răgazul de a evalua el însuși organizaţia, compatibilitatea și dorinţa sa de integrare. Cert este că perioada de probă în cadrul contractului individual de muncă conferă părţilor, de principiu, confortul că simpla dorinţă de renunţare la contractul de muncă în perioada de probă este necesară și suficientă pentru a conduce la încetarea acestuia.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 31, art. 32, art. art. 33
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare