Despre reședinţa alternantă în România – aspecte teoretice și practice

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

In the family, this melting pot of relationships, values and feelings, the child receives the strength and main impetus of his development. The separation of the parents, the division of the whole, must be managed with maturity, without favouring one parent at the expense of the other, in order to maintain the balance in the child’s life, the stability and the continuity of his education.

The new Romanian Civil Code, inspired by the French and Quebec codes, has introduced a new concept, the parental authority, which is the general framework of parental rights and duties regarding the person and property of a minor child. The major reform is announced even by the explanatory memorandum: “The parental authority is exercised jointly by both parents, in principle even when they are divorced.”

Parents have a complementary role in the minor’s education process. The legislator values the availability of each parent to involve the other parent in decisions relating to the child and to observe the latter’s parental rights.

The minor’s place must be with his two parents because it is only together that the parents, animated by feelings of deep affection, generosity and altruism, can ensure his optimal growth and education, his development towards a responsible, socially and professionally integrated adult.

Although not regulated expressis verbis in the Romanian law, by reference to the provisions of art. 483 para. (1) of the Civil Code, art. 503 para. (1) of the Civil Code corroborated with those of art. 262 para. (2) of the Civil Code, the custody of the minor by his parents for specifi ed equal periods of time must be a model of reference, similar to the common exercise of parental authority.

Exceptionally, it is only by identifying solid reasons, which can prove concretely, in the case brought before the court, the inappropriateness, in conflict with the best interests of the minor, that the court can reject as unfounded the parent’s request to establish a personal relations program in the form of shared custody of the minor, for equal periods.

Keywords:

separation of parents, parental authority, parental equality, minor’s home, parent separated from the child, the right to accommodate the minor

REZUMAT

În familie, acest creuzet de relaţii, valori și sentimente, copilul primește forţa și imboldul principal al dezvoltării sale. Despărţirea părinţilor, diviziunea întregului, trebuie gestionată cu maturitate, fără a favoriza un părinte în dauna celuilalt, pentru a menţine echilibrul în viaţa copilului, stabilitatea și continuitatea în creșterea și educarea sa.

Noul Cod civil român, inspirat de codurile francez și de cel din Quebec, a introdus o noţiune nouă, autoritatea părintească, care constituie cadrul general pentru drepturile și îndatoririle părintești privind persoana și bunurile copilului minor. Reforma majoră este anunţată chiar prin expunerea de motive: „Autoritatea părintească se exercită împreună de ambii părinţi, în principiu chiar și atunci când sunt divorţaţi”.

Părinţii au rol complementar în procesul de creștere și educare a minorului. Legiuitorul valorizează disponibilitatea fi ecărui părinte de a-l implica pe celălalt părinte în deciziile legate de copil și de a respecta drepturile părintești ale acestuia din urmă.

Locul minorului trebuie să fie alături de ambii săi părinţi pentru că numai împreună, părinţii, animaţi de sentimente de profundă afecţiune, generozitate și altruism, pot să-i asigure creșterea și educarea optimă, dezvoltarea lui către statutul de adult responsabil, integrat social și profesional.

Deși nereglementată expressis verbis în legislaţia română, prin raportare la dispoziţiile art. 483 alin. (1) C. civ., art. 503 alin. (1) C. civ. coroborate cu cele ale art. 262 alin. (2) C. civ., găzduirea pe perioade determinate, egale de timp a minorului de către părinţii săi trebuie să fie un model de referinţă, similar exerciţiului comun al autorităţii părintești.

În mod excepţional, numai identificând motive temeinice, care să dovedească, în concret, în speţa dedusă judecăţii, caracterul inoportun, în confl ict cu interesul superior al minorului, instanţa va putea respinge ca neîntemeiată solicitarea părintelui de instituire a unui program de legături personale sub forma găzduirii minorului pe perioade egale de timp.

Legislaţie relevantă: Codul civil, art. 262 alin. (2), art. 483 alin. (1), art. 503 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare