Răspunderea pentru fapta persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială în lumina dispoziţiilor Legii nr. 140/2022

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

Article 1372 of the Civil Code, as amended by the provisions of art. 7 point 67 of Law no. 140/2022, enshrines with principle value the establishment of an objective liability, independent of any form of guilt of the perpetrator, of the guardian who supervises the persons protected by judicial counseling or special guardianship.

Through their behavior, often spontaneous, surprising, these categories of people represent a particular social danger of harm, needing guidance, control and constant observation, due to their poor state of mental health.

The responsibility of the person who had the obligation to supervise a person placed under protection presupposes the fulfillment, first of all, of the conditions necessary for the engagement of tortious civil liability for his own deed and is analyzed in the person of the person who benefits from legal advice and special guardianship, since he is the author himself – said of the deed for which the guardian is called to answer.

However, there is a particularity, in the sense that, according to art. 1372 para. (2) C. civ., „responsibility exists even when the perpetrator, being without discernment, is not responsible for his own deed”. Therefore, the application of art. 1372 para. (1) Civil Code it is not conditioned by the guilt of the person placed under protection.

Keywords:

protective measures, judicial advice, special guardianship, guardian, liability

REZUMAT

Articolul 1372 din Codul civil, în forma modificată prin dispoziţiile art. 7 pct. 67 din Legea nr. 140/2022, consfinţește cu valoare de principiu angajarea unei răspunderi obiective, independentă de orice formă a vinovăţiei făptuitorului, a tutorelui care exercită supravegherea persoanelor ocrotite prin consiliere judiciară sau tutelă specială.

Prin comportamentul lor, de multe ori spontan, surprinzător, aceste categorii de persoane reprezintă un pericol social particular de producere a unor prejudicii, având nevoie de îndrumare, control și observare constantă, datorită stării lor precare de sănătate mintală.

Răspunderea celui care avea obligaţia să supravegheze o persoană pusă sub ocrotire presupune îndeplinirea, în primul rând, a condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie și se analizează în persoana celui ce beneficiază de consiliere judiciară și tutelă specială, întrucât acesta este autorul propriu-zis al faptei pentru care tutorele este chemat să răspundă.

Există însă o particularitate, în sensul că, potrivit art. 1372 alin. (2) C. civ., „răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie”. Prin urmare, aplicarea art. 1372 alin. (1) C. civ. nu este condiţionată de vinovăţia persoanei puse sub ocrotire.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1372, Legea nr. 140/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare