Respectarea normelor procesuale în activitatea de ascultare a persoanei vătămate minore – garanție pentru soluționarea echitabilă a unei cauze penale

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

Without being ignored in any way by the national legislator, the situation of the minor victim has been substantially improved in terms of the procedural rights regulated in the new criminal procedural legislation. Although there were specific provisions for the protection of this vulnerable category of persons in the previous regulation, the new legislation also took into account the established jurisprudence of the European Court of Human Rights, thus imposing proactive conduct on the judiciary. By virtue of the positive obligation to hear the victim, his statements given before the start of the criminal proceedings are a means of proof. The new law on criminal procedure redefines the procedural position of the minor victim and regulates in his favor several rights whose guarantee is an obligation for the judicial authorities. In addition to the legal provisions of the Code of Criminal Procedure,
the hearing of the minor injured person will have to take into account several tactical rules, there are several situations in which the lack of dialogue between the magistrate and the injured person led to pronounced solutions case law of the European Court of Human Rights.

The way in which the activity of listening to the injured person and the preparation of the person listening to the minor victim, as well as the use of special hearing rooms during the investigative stage, are essential elements for obtaining the most relevant information necessary for a fair criminal case. Persons participating in the hearing of a minor victim can greatly influence their statements. For the first time in the Romanian legislation is regulated as an adversarial procedure, an early hearing of the minor victim, a procedure that can take place during the criminal investigation and in which the lawyer of the accused person can participate. The procedural and tactical rules for hearing the minor victim must comply with all the conditions for the prevention of any form of revictimization of the minor, but it is necessary to respect the principle of equality of arms. In this sense, both the judicial authorities with attributions in the investigative stage of the criminal process and the courts must carefully consider any request to re-hear the minor injured person, being necessary to guarantee the right of defense of the accused person.

The evaluation of the statements of the minor victim represents a complex process, the pronouncement of the final solution following to take into account the entire evidentiary material administered as well as the situation in which the minor was subjected to special protection measures. In principle, those procedural provisions that do not allow a conviction to be handed down only on the basis of statements given by the investigator, collaborator or protected witnesses will be applicable.

The hearing of the minor victim as well as the resolution of the case must take into account the specifics of the manner in which crimes against minors are committed, the lack of witness testimony regarding the prohibited act of conduct or the lack of other conventional means of evidence demonstrating the essential role of hearing the victim in the economy of such causes.

Keywords:

listening to the injured person, a positive procedural obligation of the judicial authorities, the procedure for the early hearing of the injured person, tactical rules for hearing minors, revictimization of the minor injured person, evaluation of the statements given by the minor injured person

REZUMAT

Fără a fi nicidecum ignorată de legiuitorul național, situația persoanei vătămate minore a fost substanțial ameliorată din punct de vedere al drepturilor procesuale reglementate în noua legislație procesual penală. Deși au existat dispoziții specifice pentru ocrotirea acestei categorii vulnerabile de persoane și în reglementarea anterioară, noua legislație a ținut cont și de jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, fiind astfel impusă organelor judiciare o conduită proactivă. În virtutea obligației pozitive de a proceda la audierea persoanei vătămate, declarațiile acesteia date anterior începerii procesului penal reprezintă un mijloc de probă.

Noua lege de procedură penală redefinește poziția procesuală a persoanei vătămate minore și reglementează în favoarea acesteia mai multe drepturi a căror garantare reprezintă o obligație pentru organele judiciare. Pe lângă dispozițiile legale din Codul de procedură penală, audierea persoanei vătămate minore va trebui să țină seama și de mai multe reguli de ordin tactic, existând mai multe situații în care lipsa unui dialog dintre magistrat și persoana vătămată a condus la pronunțarea unor soluții criticate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Modul în care este concepută activitatea de ascultare a persoanei vătămate și pregătirea persoanei care ascultă persoana vătămată minoră, ca și folosirea unor camere speciale de audiere în cursul etapei investigative, reprezintă elemente esențiale pentru obținerea celor mai relevante informații necesare unei juste soluționări a cauzei penale. Persoanele care participă la audierea unei victimei minore pot influența în mare măsură declarațiile acesteia. Pentru prima dată în legislația română este reglementată ca procedură contradictorie, o audiere anticipată a victimei minore, procedură care poate avea loc în cursul urmăririi penale și la care poate participa inclusiv avocatul persoanei acuzate.

Regulile procesuale și tactice pentru audierea victimei minore trebuie să respecte toate condițiile pentru prevenirea oricărei forme de revictimizare a minorului, fiind însă necesară respectarea principiului egalității de arme. În acest sens, atât organele cu atribuții în etapa investigativă a procesului penal cât și instanțele de judecată trebuie să analizeze cu mare atenție orice solicitare de reaudiere a persoanei vătămate minore, fiind necesară și garantarea dreptului la apărare al persoanei acuzate.

Evaluarea declarațiilor persoanei vătămate minore reprezintă un proces complex, pronunțarea soluției definitive urmând a ține seama de întregul material probator administrat precum și de situația în care minorul a fost supus unor măsuri speciale de protecție. În principiu, vor fi aplicabile acele dispoziții procesuale care nu permit pronunțarea unei soluții de condamnare doar pe baza declarațiilor date de investigator, de colaborator sau de martorii protejați.

Ascultarea victimei minore ca și soluționarea cauzei trebuie să țină cont de specificul modului în care sunt comise infracțiunile împotriva minorilor, lipsa unor depoziții de martor cu privire la actul de conduită interzis sau lipsa altor mijloace de probă convenționale demonstrând rolul esențial pe care îl are audierea victimei în economia acestui gen de cauze.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 93, art. 281
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare