Rolul judecătorului naţional în spaţiul judiciar european

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The major judgments of the CJEU are, for the most part, judgments given following a preliminary ruling of a court of a Member State of the European Union. Each year, the Court of Justice issues approximately 400 preliminary rulings. The preliminary ruling mechanism is the instrument of cooperation between the courts of the twenty-seven EU Member States and the Court of Justice. It is based on a dialogue between the judges of EU law, who are all national judges, and the Court, who is the special judge in this law.

It is for the parties and their lawyers to draw the attention of the national court to: the presence of the elements of Union law which condition the settlement of the dispute before it; difficulties which may arise either from the interpretation of the Treaties governing the European Union, or from the acts of the institutions, or from the assessment of the validity of those acts.

That being said, national rules also apply in the EU, in particular as regards the rules of law applicable in the European Union, they form what is called European Union law and are at the origin of a specific legal order, allowing the Union to function. To be effective, this right must be applied uniformly throughout the twenty-seven Member States. To this end, the institutions of the European Union, and in particular the Court of Justice of the European Union, are present to ensure this uniformity and to ensure that it is respected by both the states and the various EU institutions.

In addition, art. 13 TEU concerns relations between the EU institutions – between the CJEU and the European Commission, between the European Parliament and the EU Council, etc.

It therefore serves as a principle of mutual respect between the institutions as regards their respective tasks and responsibilities.

The European judicial area has begun to be built in the European Communities through preliminary cooperation between national judges and the Court of Justice.

Keywords:

Judge, European Union law, Court of Justice of the European Union, Preliminary rulings, cooperation, interpretation

REZUMAT

Marile hotărâri ale CJUE sunt, în cea mai mare parte, hotărâri pronunţate în urma unei hotărâri preliminare a unei instanţe a unui stat membru al Uniunii Europene. În fiecare an, Curtea de Justiţie emite aproximativ 400 de hotărâri preliminare. Mecanismul hotărârii preliminare este instrumentul de cooperare dintre instanţele din cele douăzeci și șapte de state membre ale UE și Curtea de Justiţie. Se bazează pe un dialog între judecătorii generali de drept al UE, care sunt toţi judecătorii naţionali și Curte, care este judecătorul special în această lege.

Părţilor și avocaţilor acestora le revine sarcina să atragă atenţia instanţei naţionale asupra: prezenţei elementelor de drept al Uniunii care condiţionează soluţionarea litigiului aflat pe rolul acestuia; dificultăţile care pot apărea fie din interpretarea tratatelor care guvernează Uniunea Europeană, fie din actele instituţiilor, fie din aprecierea validităţii acestor acte.

Astfel spus, în spaţiul UE se aplică și normele naţionale, mai ales, în ceea ce privește normele de drept aplicabile în spaţiul Uniunii Europene care formează ceea ce se numește drept al Uniunii Europene și se află la originea unei ordini juridice specifice,
permiţând Uniunii să funcţioneze. Pentru a fi efectiv, acest drept trebuie să fie aplicat uniform pe întreg teritoriul celor douăzeci și șapte de state membre. Pentru aceasta, instituţiile Uniunii Europene, și în special, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, sunt prezente pentru a asigura această uniformitate și pentru a se asigura că este respectată atât de către state, cât și de către diferitele instituţii ale UE.

În plus, art. 13 TUE privește raporturile între instituţiile UE – între CJUE și Comisia Europeană, între Parlamentul European și Consiliul UE etc.

Prin urmare, servește ca principiu al respectului reciproc între instituţii în ceea ce privește atribuţiile și atribuţiile lor respective.

Spaţiul judiciar european a început să fie construit în Comunităţile Europene prin cooperare preliminară între judecătorii naţionali și Curtea de Justiţie.

Legislaţie relevantă: Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 13
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare