Spre o cartă europeană a drepturilor digitale – obiectiv al Uniunii Europene

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The article aims to analyze the concept of “digital rights” and, in a comprehensive way, the current state of regulation on this topic, so that in the end we can appreciate the importance of digital rights regulation in the European Union and then their implementation at Member State level, taking into account existing good practice. The article focuses on the European Commission’s Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade of the European Union, which is already of interest to all, and may be a prerequisite for the adoption of a European Charter of Digital Rights – a continuation of the rights and freedoms
of the European Union Charter of Fundamental Rights, but at a digital level this time, especially since digital rights are often an extension of rights and freedoms in the digital environment. For this reason, the article emphasizes the positive effects, discussing good practice as a living proof of the interest shown by Member States in ensuring the exercise and protection of digital rights, working for a free, inclusive and fair digital society. On the basis of these aspects, it is noted that in order to promote a sustainable digital future and to provide a digital, inclusive and inclusive transition, it is necessary to focus on citizens and their rights, with the
main objective of ensuring a digital European citizenship. 

Keywords:

digital rights, digital identity, European digital citizenship, European Union, digital transition and transformation

REZUMAT

Articolul își propune să analizeze conceptul de „drepturi digitale” și, într-o manieră exhaustivă, stadiul actual al reglementărilor pe marginea acestui topic, de așa manieră încât la final să putem aprecia importanţa reglementării drepturilor digitale la nivelul Uniunii Europene și, mai apoi, implementarea acestora la nivelul statelor membre, luând în considerare bunele practici deja existente. Articolul se concentrează pe Declaraţia Comisiei Europene privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital al Uniunii Europene, care deja suscită interesul tuturor, putând fi o premisă pentru adoptarea unei Carte Europene a drepturilor digitale – o continuare a drepturilor și libertăţilor din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dar la nivel digital de această dată, mai ales că drepturile digitale reprezintă de cele mai multe ori o extensie a drepturilor și libertăţilor în mediul digital. Din acest motiv, articolul insistă asupra efectelor pozitive, aducând în discuţie bunele practici ca o dovadă vie a interesului manifestat de statele membre faţă de asigurarea exercitării și protejării drepturilor digitale, acţionând pentru o societate digitală liberă, incluzivă și justă. Pe baza acestor aspecte, se observă că pentru promovarea unui viitor digital durabil și pentru a oferi o tranziţie digitală, solidară și incluzivă este nevoie să se pună accentul pe cetăţeni și pe drepturile acestora, având ca obiectiv principal asigurarea unei
cetăţenii europene digitale.

Legislaţie relevantă: Declaraţia Comisiei Europene privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital ale Uniunii Europene
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare