Cum sunt reglementate tehnologiile financiare de dreptul tratatelor?

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

Globally, FinTech has become a major issue in the face of which states have begun to better reflect their interests. To date, several states have signed dozens of FinTech Cooperation Agreements (CAs), which aim to promote closer cooperation in the field of FinTech but also to promote innovation in financial services. States interested in evolving in this area are focused on deepening bilateral and multilateral cooperation in the field of FinTech, in order to facilitate trade, investment and ecosystem development in the FinTech market sector. At the international level, the goal is to support the mutual establishment (between states) of FinTechs that want to expand globally to support the industry to navigate the evolution. Another aim of the FinTech treaties is to standardize information on emerging market trends and the exchange of experience in each jurisdiction. This includes collaborating on areas such as blockchain and distributed registry technology, digital identities, cross-border data connectivity, data portability, and the application of FinTech to promote sustainable funding. In the European Union, new financial technologies underline the goal already set out in the Treaty of Rome – to achieve a single capital market under the corollary of financial stability and security and consumer protection. This modern type of treaty continues the tradition of concluding trade agreements and supports the economic environment through local, regional and global opportunities arising from the digital boom that crosses borders, reshapes industries and transforms the region’s economies. In front of these challenges, public international law manifests its regulatory function. For the realization of this article we used a prospective method and identification of some particularities that promote the coherence of the hypotheses.

Keywords:

FinTech, treaties, industry, public international law

REZUMAT

Global, FinTech a devenit o problemă majoră în faţa căreia, statele au început să-și reflecte cât mai bine interesele. Până în prezent, mai multe state au semnat zeci de Acorduri de Cooperare FinTech (CA), ce au ca obiect promovarea cooperării mai strânse în domeniul FinTech dar și promovarea inovării în serviciile financiare. Statele interesate să evolueze în acest domeniu, sunt orientate spre aprofundarea cooperării bilaterale și multilaterale în domeniul FinTech, pentru a facilita comerţul, investiţiile și dezvoltarea ecosistemului în sectorul de piaţă FinTech. La nivel internaţional, primează scopul de a sprijini înfiinţarea reciprocă (între state) a FinTech-urilor care vor să se extindă global pentru a sprijini industria să navigheze spre evoluţie. Un alt scop al tratatelor FinTech este acela al uniformizării informaţiilor despre tendinţele pieţei emergente și schimbul de experienţă din fiecare jurisdicţie. Aceasta include colaborarea în domenii precum blockchain și tehnologia registrului distribuit, identităţile digitale, conectivitatea transfrontalieră a datelor, portabilitatea datelor și aplicarea FinTech pentru a promova finanţarea durabilă. În spaţiul Uniunii
Europene, noile tehnologii financiare subliniază obiectivul deja stabilit în Tratatul de la Roma – realizarea unei pieţe unice a capitalului sub corolarul stabilităţii și securităţii financiare și al protecţiei consumatorilor. Acest tip modern de tratate continuă tradiţia încheierii de acorduri comerciale și sprijină mediul economic prin oportunităţile locale, regionale și globale care decurg din boom-ul digital care trece graniţele, remodelează industriile și transformă economiile din regiune. În faţa acestor provocări, dreptul internaţional public își manifestă funcţia de reglementare. Pentru realizarea acestui articol am utilizat o metodă prospectivă și de identificare a unor particularităţi care promovează coerenţa ipotezelor.

Legislaţie relevantă: Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 33/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare