Încetarea contractului prin denunţare unilaterală: regulă sau excepţie?

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The contract is the law of the parties. Thus, validly concluded, the contract has the force of law for the parties and therefore, in principle, cannot be terminated by the will of a certain party.

The termination of the contract by unilateral termination is, however, one of the ways to terminate it, provided by the Civil Code.

The paper proposes a brief analysis to answer the question: is unilateral termination a rule or is it an exception in the contract?

The scientific approach is carried out on two levels: in the common law contract (art. 1166 et seq. Of the Civil Code) and in the consumption contract.

The result of the study is different: in the common law contract the unilateral denunciation operates as an exception and in the consumer contract, as a rule (unlimited).

The paper is structured in four sections: “Termination of the contract: the last stage of its development”, “Unilateral termination in common law: exception to the principle of binding force of the contract!”, “Unilateral termination: unlimited in the consumer contract” and “The right of unilateral termination in various consumer contracts ”.

Keywords:

termination of the contract, unilateral termination, consumer contract, distance or off-premises contract, credit agreements

REZUMAT

Contractul este legea părţilor. Astfel, valabil încheiat, contractul are putere de lege pentru părţi și deci, în principiu, nu poate înceta prin voinţa unei sigure părţi.

Încetarea contractului prin denunţare unilaterală este totuși una dintre modalităţile de stingere a acestuia, prevăzută de Codul civil.

Lucrarea își propune o succintă analiză pentru a răspunde la întrebarea: denunţarea unilaterală este o regulă sau este o excepţie în contract?

Demersul știinţific este realizat pe două planuri: în contractul de drept comun (art. 1166 și urm. C. civ.) și în contractul de consumaţie.

Rezultatul studiului este diferit: în contractul de drept comun denunţarea unilaterală operează ca o excepţie iar în contractual de consumaţie, ca o regulă (nelimitată).

Lucrarea este structurată pe patru secţiuni: „Încetarea contractului: ultima etapă a desfășurării sale”, „Denunţarea unilaterală în dreptul comun: excepţie de la principiul forţei obligatorii a contractului!”, „Denunţarea unilaterală: nelimitată în contractul de consumaţie” și „Dreptul de denunţare unilaterală în diferite contracte de consumaţie”.

Legislaţie relevantă: Codul civil, art. 1666, art. 1177, art. 1270-1271, art. 1321-1322, art. 1730-1740; O.U.G. nr. 34/2014, O.G. nr. 85/2004, O.G. nr. 50/2010
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare