Principiile dreptului. Posibilitatea și utilitatea filosofiei dreptului

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

Any scientific intercession that has as objective, the understanding of the significances of the „principle of law” needs to have an interdisciplinary character, the basis for the approach being the philosophy of the law. In this study we fulfill such an analysis with the purpose to underline the multiple theoretical significances due to this concept, but also the relationship between the juridical principles and norms, respectively the normative value of the principle of the law. Thus are being materialized extensive references to the philosophical and juridical doctrine in the matter. This study is a pleading to refer to the principles, in the work for the law’s creation and applying. Starting with the difference between „given” and „constructed” we propose the distinction between the „metaphysical principles” outside the law, which by their contents have philosophical significances, and the
„constructed principles” elaborated inside the law.

We emphasize the obligation of the law maker, but also of the expert to refer to the principles in the work of legislation, interpretation and applying of the law. Arguments are brought for the updating, in certain limits, the justice – naturalistic concepts in the law.

Legal and philosophical doctrine argues that proportionality is not just a legal tool, but also a principle of law.

Keywords:

principles of the law, essence and phenomenon like aspect of the law, „given” and „constructed” in the law, significances of the principles of law, Moral value, juridical value, metaphysical principles, constructed principles

REZUMAT

Orice mijlocire știinţifi că care are ca obiectiv înţelegerea semnifi caţiilor „principiului dreptului” trebuie să aibă un caracter interdisciplinar, baza demersului fiind filosofia dreptului. În acest studiu realizăm o asemenea analiză cu scopul de a sublinia multiplele semnificaţii teoretice datorate acestui concept, dar și relaţia dintre
principiile și normele juridice, respectiv valoarea normativă a principiului dreptului.

Astfel se materializează referiri ample la doctrina fi lozofi că și juridică în materie. Acest studiu este o pledoarie pentru a face referire la principii, în lucrarea de creare și aplicare a legii. Pornind de la diferenţa dintre „dat” și „construit” propunem distincţia între „principiile metafi zice” din afara legii, care prin conţinutul lor au semnificaţii filozofi ce, și „principiile construite” elaborate în interiorul legii. Subliniem obligaţia legiuitorului, dar și a expertului de a se referi la principiile în activitatea de legislaţie, interpretare și aplicare a legii. Se aduc argumente pentru actualitatea, în anumite limite, a conceptelor jus-naturaliste în drept.

Doctrina juridică și filosofică aduce argumente conform cărora proporţionalitatea nu este un simplu instrument juridic, ci și un principiu de drept.

Legislaţie relevantă: Constituţia României
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare