Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal. Analiza infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri europene

Numărul 5 Anul 2018
Revista Numărul 5 Anul 2018

ABSTRACT

The importance of the financial resources available to the European Union and the high level of damage caused by the defective manage of Community resources, has led to the establishment of administrative and judicial measures for the protection of European funds.

In this regard, on 26 June 1995 was adopted the Convention on the Protection of the Financial Interests of the European Union, through which minimum rules have been set for defining the facts and the consequences of fraud in the Community budget..

The Convention on the Protection of the European Union’s Financial Interests was supplemented by three Protocols adopted on 27 September 1996, 29 November 1996 and 19 June 1997 that concern the fight against corruption involving national and Community officials, the liability of legal persons, confiscation, money laundering and cooperation between the Member States and the Commission in order to protect the financial interests of the European Community and personal data in relation to those interests, and to confer on the European Court of Justice (CJEU) the preliminary interpretation of the Convention on the Protection of the European Communities’ Financial Interests, thus allowing the national courts to ask questions in advance as to how the Convention and its Additional Protocols should be interpreted.

On July 5, 2017, the UE Directive no. 2017/1371 of the European Parliament and of the Council on combating fraud against the financial interests of the Union by means of criminal law. U.E. Directive no. 2017/1371 will be transposed into national law from 6 July 2019, when Member States have the obligation to adopt the necessary legislations to comply with it. EU Directive no. 2017/1371 establishes the new legislative framework that will replace the current legal framework of the Convention on the Protection of the European Communities’ Financial Interests (26 July 1995) and the related Protocols. (27 September 1996, 29 November 1996 and 19 June 1997). The Directive establishes minimum standards defining illegal activities and offenses that affect the financial interests of the EU and sets a threshold for damages that should be considered significant. Romania has fulfilled its obligations under art. 325 par. (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, respectively has adopted the same measures to protect the Community budget similarly to measures designed to protect the national budget, and together with the Member States, develop effective judicial cooperation to combat fraud, corruption and other illegal activities affecting the financial interests of the European Union.

By joining the European Union, the Romanian state benefited from European funds, thus constituting the premises for economic development and, in a correlative way, legislative measures were taken to criminalize a new offense, which is affecting the Community budget, respectively the illegal obtaining of funds.

Keywords:

Financial Interests of the European Union, Protection of the Financial Interests of the European Union, illegal obtaining of funds, european budget, fraud 

REZUMAT

Importanţa resurselor financiare de care dispune Uniunea Europeană dar şi valoarea ridicată a prejudiciilor determinată de gestionarea defectuoasă a resurselor comunitare, a determinat instituirea de măsuri administrative şi judiciare pentru protecţia fondurilor europene. În acest sens, la data de 26 iunie 1995 a fost adoptată Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin intermediul căreia s-au stabilit norme minime privind definirea faptelor şi consecinţele care intervin în cazul fraudării bugetului comunitar.

Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene a fost completată cu trei Protocoale, adoptate la 27 septembrie 1996, 29 noiembrie 1996 şi 19 iunie 1997, ce au ca obiect lupta împotriva actelor de corupţie în care sunt implicaţi funcţionari naţionali şi comunitari, răspunderea persoanelor juridice, confiscarea, spălarea de bani şi cooperarea între statele membre şi Comisie în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi a datelor cu caracter personal în legătură cu aceste interese, precum şi conferirea Curţii Europene de Justiţie (CJUE) competenţe de interpretare, cu titlu preliminar, a Convenţiei privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, permiţând astfel instanţelor naţionale să se adreseze întrebări prealabile cu privire la modul de interpretare a convenţiei şi a protocoalelor sale adiţionale.

La data de 5 iulie 2017 a fost adoptată Directiva UE nr. 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului, privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, prin mijloace de drept penal[2]. Directiva UE nr. 2017/1371 va fi transpusă în legislaţia naţională începând cu data de 6 iulie 2019, dată până la care statele membre au obligaţia de a adopta acte normative necesare pentru a se conforma acesteia.

Directiva UE nr. 2017/1371 stabileşte noul cadrul legislativ care va înlocui cadrul legislativ actual, format din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (din 26 iulie 1995) şi Protocoalele aferente. (din 27 septembrie 1996, 29 noiembrie 1996 şi 19 iunie 1997). Directiva stabileşte norme minime care definesc activităţile ilegale şi infracţiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE şi stabileşte un prag pentru prejudiciile care ar trebuie să fie considerate semnificative.

România şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 325 alin. (3) în Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, respectiv a adoptatp aceleaşi măsuri pentru protejarea bugetului comunitar în mod asemănător măsurilor dispuse pentru protejarea bugetului naţional, şi realizează împreună cu statele membre o cooperare judiciară eficientă pentru a combate frauda, corupţia şi alte activităţi ilegale ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

Legislaţie relevantă: Directiva UE nr. 2017/1371, Legea nr. 78/2000, art. 18
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare