Supremaţia și stabilitatea Constituţiei. Comportamentul constituţional loial al autorităţilor publice

Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The procedure for amending the Constitution is extremely difficult, almost impossible in the current social and political context. The essence of a constitution is its stability over time because only in this way can ensure the stability of the entire normative system of a state, certainty and predictability. the conduct of legal subjects but also to ensure the legal, political and economic stability of the social system as a whole.

The obligation of the authorities, respectively of the parliament and of the executive to have a loyal constitutional conduct was for the fi rst time stipulated in the jurisprudence of the French Constitutional Council, which is the constitutional court of France.

This obligation is found in the attributions that the state authorities have to interpret and apply the constitutional norms. It is not limited to the simple requirement of legality of the acts and provisions of the rulers, ie to the formal observance of the law.

In our opinion, the concern of the political class and the state authorities in the current period, in relation to the current content of the Fundamental Law, should be oriented towards its correct interpretation and application and respect for the democratic finality of constitutional institutions.

In order to consolidate the rule of law in Romania, even in the current normative form of the Constitution, it is necessary that political parties, especially those in power, all state authorities act or exercise their powers within the limits of loyal constitutional behavior and the democratic meanings of the Constitution, the Orthodox Christian traditions and values of the Romanian people, the rights and dignity of the person.

In this study we analyze aspects of doctrine and jurisprudence of the concept of loyal constitutional behavior.

Keywords:

the supremacy of the Constitution, constitutional stability, public authorities, constitutional loyalty, guarantees of the obligation of constitutional loyalty

REZUMAT

Procedura de modifi care a Constituţiei este extrem de dificilă, aproape imposibilă în contextul social și politic actual. De esenţa unei constituţii este stabilitatea sa în timp pentru că numai în acest fel se poate asigura în bună măsură stabilitatea întregului sistem normativ al unui stat, certitudinea și predictibilitatea conduitei subiectelor de drept dar și pentru a asigura stabilitatea juridică, politică și economică a sistemului social în ansamblul său.

Obligaţia autorităţilor, respectiv a parlamentului și executivului de a avea un comportament constituţional loial a fost pentru prima data stipulată în jurisprudenţa Consiliului Constituţional Francez, care este instanţa constituţională a Franţei.

Această obligaţie este regăsită în atribuţiile pe care le au autorităţile statului de a interpreta și aplica normele constituţionale. Ea nu se reduce numai la simpla cerinţă de legalitate a actelor și dispoziţiilor guvernanţilor, adică la respectarea formală a legii.

În opinia noastră, preocuparea clasei politice și a autorităţilor statului în perioada actuală, în raport de conţinutul actual al Legii fundamentale, ar trebui orientat și în direcţia interpretării și aplicării corecte a acesteia și respectarea finalităţii democratice a instituţiilor constituţionale.

Pentru consolidarea statului de drept în România, chiar și în actuala formă normativă a Constituţiei este necesar ca formaţiunile politice, cu deosebire cele care deţin puterea, toate autorităţile statului să acţioneze sau să-și exercite atribuţiile în limitele unui comportament constituţional loial ce implică respectarea sensului și semnificaţiilor democratice ale Constituţiei, a tradiţiilor și valorilor creștin ortodoxe ale poporului român, a drepturilor și demnităţii persoanei.

În acest studiu analizăm aspecte de doctrină și de jurisprudenţă a conceptului de comportament constituţional loial.

Legislaţie relevantă:  Constituţia României
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare