Consideraţii asupra instanţei competente să soluţioneze apelul cererilor împotriva hotărârilor pronunţate în cereri privind procedura executării silite, atunci când titlul executoriu este emis în contextul „exploatării unei întreprinderi”

Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

The opinions presented in the article were the point of view of the authors submitted to the High Court of Cassation and Justice on the legal issue regarding the interpretation and application of art. 226 of Law no. 71/2011, as relating to art. 95(2) of the Civil Procedure Code on establishing the procedural material jurisdiction of the specialized tribunals (Argeş, Cluj, Mureş) in deciding on appeals in the enforcement procedure, namely: opposition to the enforceable title, opposition to the enforcement itself, approval of enforcement, and other specific ones, taking into account the lack of a legal criterion for determining jurisdiction in these disputes, in which the enforceable title is issued in the context of operating an enterprise, as an opinion formulated in accordance with art. 516(6) of the Civil Procedure Code, in order to decide on an appeal in the interest of the law. The opinion proposes a solution based on the commercial nature of the dispute (when the legal relation pertains to commercial law, aiming at professionals – traders), which could entail the distribution to a specialized panel/section or specialized tribunal, in addition to the litigation categories provided by art. 226(1) of Law no. 71/2011, only of disputes between traders (natural persons and/or legal persons), having as object the acts/contracts concluded and the acts committed in the course of trade and in connection with the business or its components, that is, those whose legal cause results from the trade activity lato sensu or which by law are considered commercial or whose material object is a property intended for commercial exploitation or which refer to any right invoked in relation to such goods.

Keywords:

specialized tribunal, specialized jurisdiction, rules of judicial organization, professional, operation of an enterprise, incidents in enforcement, nature of the dispute

REZUMAT

Opiniile prezentate în articol au constituit punctul de vedere al autoarelor înaintat I.C.C.J. asupra problemei de drept privind interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 C. pr. civ., privind determinarea competenţei materiale procesuale a tribunalelor specializate (Argeș, Cluj, Mureș) în soluţionarea, în apel, a cererilor formulate în procedura executării silite, respectiv: contestaţia la titlu, contestaţia la executare propriuzisă, încuviinţarea executării silite și altele specifice, ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii, în care titlul executoriu este emis în contextul exploatării unei întreprinderi, ca opinie formulată potrivit art. 516 alin. (6) C. pr. civ., în vederea soluţionării unui recurs în interesul legii. Opinia propune o soluţie axată pe natura comercială a litigiului (atunci când raportul juridic este unul de drept comercial, vizând profesioniștii – comercianți), care ar putea atrage repartizarea la un complet/secţie specializat(ă) sau tribunal specializat, pe lângă categoriile de litigii prevăzute de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, doar a litigiilor născute între comercianți (persoane fizice și/sau persoane juridice), având ca obiect actele/contractele încheiate și faptele săvârșite în exercitarea comerţului și în legătură cu fondul de comerţ sau cu elementele componente ale acestuia, deci acelea a căror cauză juridică își are izvorul în activitatea de comerţ lato sensu sau care prin lege sunt considerate comerciale ori al căror obiect material este un bun destinat exploatării comerciale sau care se referă la oricare drept invocat în legătură cu asemenea bunuri. 

Legislaţie relevantă: Legea nr. 71/2011, art. 226; C. pr. civ., art. 95 pct. 2
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare