Consideraţii teoretice și practice privind formele ajutorului public judiciar

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

Public judicial assistance in civil matters is a support mechanism granted by the state to natural persons who are or will be party to litigation in Romanian courts or other Romanian authorities with jurisdictional powers as a means to enable all litigants to have effective access to justice.

The legislature intended to regulate the institution of public judicial assistance in civil matters as a genuine form of state assistance to ensure the right to a fair trial and to guarantee equal access to the act of justice for the achievement of legitimate rights or interests by the judicial process , including the enforcement of judgments or other enforceable titles. Thus, the establishment of the legal framework of public judicial assistance aims to ensure the effectiveness of the right of access to justice by establishing minimum and reasonable conditions.

Public judicial assistance has the role of improving access to justice for both Romanian citizens and citizens of the European Union, so Romania complies with the EU Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes in order not to create discriminatory situations between Romanian citizens and citizens of the Member States.

Keywords:

access to justice, public judicial assistance, forms of public judicial assistance, legislative harmonization, rule of law

REZUMAT

Ajutorul public judiciar în materie civilă este un mecanism de sprijin acordat de stat pentru persoanele fizice care sunt sau care urmează să devină parte într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătorești române sau al altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române ca un mijloc de a permite tuturor justiţiabililor un acces efectiv la justiţie.

Legiuitorul și-a propus să reglementeze instituţia ajutorului public judiciar în materie civilă ca o veritabilă formă de asistenţă acordată de stat în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil și garantării accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii. Astfel prin reglementarea cadrului legal al ajutorului public judiciar se urmărește asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime și rezonabile condiţii.

Ajutorul public judiciar are rolul de a îmbunătăţi accesul la justiţie atât pentru cetăţenii români cât și pentru cetăţenii Uniunii Europene, astfel România se conformează Directivei 2003/8/CE a Uniunii Europene, privitoare la îmbunătăţirea accesului la justiţie în cazul litigiilor transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară pentru a nu conduce la apariţia unor situaţii discriminatorii între cetăţenii români și cetăţenii statelor membre.

Legislaţie relevantă:  O.U.G. nr. 51/2008
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare