Inadmisibilitatea acţiunii în întoarcerea executării silite îndreptate împotriva creditorului popritor pe motivul desfiinţării titlului executoriu din dosarul în care a validat poprirea, în condiţiile existenţei unei hotărâri irevocabile de validare a popririi

Numărul 6 Anul 2018
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

This commentary seeks to highlight a number of issues related to the impossibility of requesting the de jure abolition of an attachment and the restitution of the retained amounts through a future action, provided that there is a final (in this case irrevocable) decision to validate the attachment, not abolished by the specific means of appeal, a decision that constituted the enforceable title of the third party who executed the amount subject to attachment. This impossibility (inadmissibility) operates even though the primary enforceable title – on the basis of which the enforcement took place and in which a decision was rendered to validate the attachment – was subsequently abolished by a final decision as long as the third party subject to attachment has not used, within the legal time limits, the specific ways of appeal and defence, the sanction of the lapse operating in this case. This happens because the two enforceable titles are distinct, they are not taken for each other and, moreover, the enforceable title represented by the final decision to validate the attachment has a constitutive character and also the legal nature of a forced assignment of the claim, on the basis of which a new legally binding legal relation validated by the court is created, under which the third party creditor may proceed to the enforcement of the claim.

Keywords:

enforcement, attachment validation, creditor, debtor, third party subject to attachment, forced assignment of the claim, new legally binding legal relation, inadmissibility

REZUMAT

Prezentul comentariu își propune să reliefeze câteva chestiuni legate de imposibilitatea solicitării desfiinţării de drept a unei popriri și a restituirii sumelor executate din poprire printr-o acţiune viitoare, în condiţiile în care există o hotărâre definitivă (în speţă, irevocabilă) de validare a popririi, nedesfiinţată prin căile specifice de atac, hotărâre care a constituit titlu executoriu al terţului care a executat suma poprită. Această imposibilitate (inadmisibilitate) operează chiar dacă titlul executoriu primar – în baza căruia s-a declanșat executarea silită și în cadrul căreia a survenit o hotărâre de validare a popririi – a fost ulterior desfiinţat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, câtă vreme terţul poprit nu a uzat, în termenele legale, de căile specifice de contestare și apărare, operând sancţiunea decăderii. Aceasta deoarece cele două titluri executorii sunt distincte, nu se confundă unul cu celălalt și, mai mult, titlul executoriu reprezentat de hotărârea definitivă de validare a popririi are caracter constitutiv, având și natura juridică a unei cesiuni de creanţă forţată, în baza căreia se creează un nou raport juridic obligaţional validat de instanţă, în temeiul căruia terţul creditor poate executa silit creanţa pusă în executare.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ. 1865, art. 379^1 , art. 404^1 – 404^3 ; Noul C. pr. civ., art. 25, art. 713 alin. (2), art. 793
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare