Între drepturile omului și economia digitală

Numărul 3 Anul 2018
Revista Numărul 3 Anul 2018

ABSTRACT

International investment in services using public communications networks or the Internet as a means of delivery is undergoing a stage of analysis and reform to better match the positive and constructive balance between respect for human rights and national security requirements. and communications (ICT) have developed rapidly on the same wave of digitalization. States invest and/or receive investment in ICT to support their growth and development goals. The investment treaties govern these investment relations and the international impact is strategic, structural and substantial. The specific regulations are undergoing an extensive review at national level, an example being given by investment actors of a certain nationality who, through investment activities, come to own and/or control technologies that have far-reaching public policy implications, including economic progress, national security or human development. Investments in the intellectual property and digital assets of the ICT sector and the rights and obligations of international investment law actors in this context are discussed. Therefore, the regulation in the Treaties aims to include sectors or sub-sectors in which market access commitments are made subject to specified terms, limitations and conditions. For the elaboration of this article I used. In order to write this article, I used a fundamental research method (directed for the purpose of knowledge) regarding the research part through which I identify the relevant issues, with prospective ramifications and the identification of some particularities.

Keywords:

digitization, human rights, international investment, treaties

REZUMAT

Investiţiile internaţionale în servicii care utilizează ca mijloc de livrare reţelele publice de comunicaţii sau internetul, trec printr-o etapă de analiză și de reformare, pentru a corespunde cât mai bine îmbinării pozitive și constructive dintre respectarea drepturilor omului și cerinţele de securitate naţională. Tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor (TIC) s-au dezvoltat rapid pe același val al digitalizării. Statele investesc și/sau primesc investiţii în TIC pentru a-și susţine obiectivele de creștere și dezvoltare. Tratatele de investiţii guvernează aceste raporturi investiţionale iar impactul internaţional este strategic, structural și substanţial. Reglementările specifi ce trec printr-o etapă de revizuire extinsă și la nivel naţional, un exemplu fiind dat de actorii investiţionali având o anumită naţionalitate și care prin activităţile investiţionale ajung să deţină și/sau să controleze tehnologii care au implicaţii de politică publică de mare anvergură, inclusiv progresul economic, securitatea naţională sau dezvoltarea umană. Sunt aduse în discuţie investiţiile în proprietatea intelectuală și activele digitale ale sectorului TIC și drepturile și obligaţiile actorilor dreptului internaţional al investiţiilor în acest context. Așadar, reglementarea în cadrul tratatelor are ca obiectiv inclusiv sectoarele sau subsectoarele în care angajamentele privind accesul la piaţă sunt asumate sub rezerva termenilor, limitărilor și condiţiilor specifi cate. Pentru elaborarea acestui articol am utilizat o metodă de cercetare fundamentală (direcţionată în scopul cunoașterii) cu privire la partea de cercetare prin care identific problemele relevante, cu ramificaţii prospective și de identificare a unor particularităţi.

Legislaţie relevantă: digitalizare, drepturile omului, investiţii internaţionale, tratate Rezoluţia nr. 67/171 a Adunării Generale ONU
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare