Prima zi de înfăţișare reloaded? Comunicarea actelor de procedură prin fax și e-mail, un instrument cu adevărat modern? Repunerea în termenul de formulare a căii de atac din oficiu, o inovaţie necesară?

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

At the end of the year (2008) and at this anniversary moment (the centenary year) the new Civil Procedure Code was completed and amended. This material aims to bring to attention three of the completions operated by the legislator by Law no. 310/2018; without limiting to answering the three questions in the title addressed to the reader which may produce different moods, this paper seeks to identify and provide a well-grounded solution to the difficulties that might arise in practice. According to the thematic approach, the paper extends on a generous time horizon that involves the return to the past, the evaluation of the present and the projection of the future.

Although it makes a quarter of a step back by rediscussing the theme of the first hearing, the legislator rightly gives the legal effectiveness that was due to the procedural acts transmitted through modern means of communication in accordance with the technological advances, culminating with the regulation of the ex officio renewal of time limits, a truly seductive solution, whose previous mentioning would probably have been subjected to the opprobrium.

Keywords:

New Civil Procedure Code, first hearing, renewal of time limits, transmission of procedural acts

REZUMAT

La fi nal de an (2008) și la ceas aniversar (anul centenarului) Noul Cod de procedură civilă a fost completat și modifi cat. Materialul de faţă urmărește să supună atenţiei trei dintre completările operate de legiuitor prin Legea nr. 310/2018; fără a se limita să răspundă celor trei întrebări din titlu adresate lectorului care pot produce stări de spirit diferite, lucrarea de faţă caută să identifice și să ofere o soluţie argumentată dificultăţilor care s-ar putea ivi în practică. În raport de tematica abordată, lucrarea se întinde pe un orizont temporal generos ce implică întoarcerea în trecut, evaluarea prezentului și proiecţia viitorului.

Deși face un sfert de pas înapoi repunând pe tapet tema primei zile de înfăţișare, legiuitorul se revanșează dând eficacitatea juridică ce se cuvenea actelor procedurale transmise prin mijloacele moderne de comunicare în acord cu progresele tehnologice, culminând cu reglementarea repunerii în termen din oficiu, soluţie de-a dreptul seducătoare, a cărei vehiculare aspiraţională anterioară ar fi fost supusă probabil oprobriului.

Legislaţie relevantă: Noul C. pr. civ., art. 130 alin. (2) și (3), art. 183 alin. (1) și (3), art. 457 alin. (2)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare