Reflecţii asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele comune minime de procedură civilă în Uniunea Europeană. Aspecte comparative cu dreptul intern

Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

This study aims, on the one hand, to give an overview of the rules of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common minimum standards of civil procedure in the European Union, and, on the other hand, to make a comparison of these rules with the internal ones. The observance of the right to an effective remedy and to a fair trial, are desiderata that can be achieved by “setting minimum standards for the initiation, conduct and conclusion of civil proceedings before the courts of the Member States”. A comparison is especially necessary in the context where the proposal gives the Member States the possibility of extending, too, the application of harmonized provisions in purely national civil cases, since the creation of an “environment favourable to businesses and consumers” through an efficient judicial system is an aim that should not take into account the domicile or seat of the parties. It is also relevant to note that this proposal for a directive is an important step in the process of further harmonization and convergence of civil justice systems in the Member States, as well as in creating – in the long run – a European Code of Civil Procedure.

Keywords:

procedural rules, common standards, competence of the European Union in procedural matters, judicial cooperation in civil matters with cross-border implication, common principles of procedure management, provisional and protective measures, effective appeal, fair trial

REZUMAT

Prezentul studiu își propune, pe de o parte să treacă în revistă normele Propunerii de Directivă europeană privind standardele comune minime de procedură civilă în Uniunea Europeană, iar, pe de altă parte să realizeze o comparaţie a acestor norme cu normele interne. Respectarea dreptului la o cale de atac efi cientă și la un proces echitabil, constituie deziderate ce pot fi atinse prin „stabilirea unor standarde minime privind declanșarea, derularea și încheierea procedurilor civile înaintea instanţelor din statele membre”. Comparaţia este necesară mai ales în contextul în care, propunerea conferă posibilitatea statelor membre de a extinde aplicarea dispoziţiilor armonizate și în cazuri civile pur naţionale, deoarece crearea unui „mediu favorabil întreprinderilor și consumatorilor” cu ajutorul unui sistem judiciar efi cient este un deziderat care nu trebuie să ţină cont de domiciliul sau sediul părţilor. De asemenea, e relevant de menţionat faptul că această propunere de directivă apare ca un pas important în procesul de continuare a armonizării și convergenţei sistemelor de justiţie civilă din statele membre, precum și de creare – pe termen lung – a unui Cod European de procedură civilă.

Legislaţie relevantă: Codul de procedură civilă
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare